Юридична  фірма    ЮРРЕСУРС

Юридична підтримка підприємств, організацій і фізичних осіб

ukr eng

Юридична підтримка

Абонентське обслуговувння і супровід діяльності підприємств і організацій он-лайн.
Ви маєте можливість укласти з нами договір на юридичне обслуговування через інтернет.
Юридичне обслуговування на підставі Договору надає можливість отримувати консультації щодня.


ДОГОВІР №____
надання юридичних послуг

м. Запоріжжя

«____»______________ 200__ року

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮРРЕСУРС», іменується в подальшому «Виконавець», в особі генерального директора ______________________, що діє на підставі Статуту, з однієї Сторони, і

*…

що іменується в подальшому «Замовник», в особі

*…

що діє на підставі Статуту, з другої Сторони, уклали цей Договір про нижченаведене:

1.Предмет Договору

1.1.За цим Договором Виконавець приймає зобов’язання надати юридичні послуги Замовнику, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити надані юридичні послуги на умовах та в строки, що передбачено умовами цього Договору.
1.2.Склад і обсяг надання юридичних послуг визначаються на підставі Замовлення на надання юридичних послуг (Додаток №1), що узгоджено та затверджено Сторонами. Узгодження та затвердження Сторонами Замовлення на надання юридичних послуг здійснюється щоквартально, а за необхідністю - щомісячно.
1.3.Носієм прав і обов'язків, що захищає та представляє Виконавець є Замовник, як юридична особа.

2.Порядок надання юридичних послуг

2.1.Надання юридичних послуг Замовнику здійснюється відповідно до оформленого та затвердженого Сторонами Замовлення на надання юридичних послуг (Додаток №1).
2.2.Замовлення може бути спрямоване Виконавцю по реквізитах, зазначених у даному Договорі, поштою, факсом, електронною поштою, передано безпосередньо кур’єром за адресою Виконавця, надано Виконавцю особисто або через уповноваженого представника.
2.3.У випадках, коли для виконання Замовлення необхідно належним чином оформлене представництво Замовника перед третіми особами, Замовник уповноважує Виконавця відповідним дорученням.

3.Особливі умови

3.1.Виконавець вправі відмовитися від виконання Замовлення у випадках:
1)якщо Замовник наполягає на досягненні результату, який неможливо досягнути у зв'язку із нововиявленими обставинами;
2)виконання Замовлення неможливо у зв'язку із діями Замовника, які суперечать рекомендаціям Виконавця.

4.Порядок здачі-прийняття наданих послуг

4.1.Здача-приймання наданих юридичних послуг за цим Договором оформлюється Актом здачі-прийняття наданих послуг.

5.Вартість послуг та порядок розрахунків

Вартість юридичних послуг, що надаються на умовах цього Договору, становить 5 % (п’ять відсотків) від суми позовних вимог Замовника до третіх осіб, що складає суму:

*…

Грн.

та зазначається Сторонами у Замовленні на надання юридичних послуг (Додаток №1).
5.2.Оплата юридичних послуг здійснюється Замовником у формі попередньої оплати на розрахунковий рахунок Виконавця після підписання Замовлення на надання юридичних послуг (Додаток №1) та відповідно до виставленого Виконавцем рахунку.

6. Права та обов’язки Сторін

6.1.Сторони зобов'язуються сумлінно виконувати умови даного Договору.
6.2.Виконавець зобов'язується:
  6.2.1.Вчасно та у повному обсязі інформувати Замовника про відомі Виконавцю можливі негативні для Замовника наслідки від тих або інших дій Замовника або третіх осіб;   6.2.2.Повідомляти Замовнику про обставини, що не дозволяють належним чином виконати прийняте до виконання Замовлення;
  6.2.3.Інформувати Замовника про стан виконання юридичних послуг, відповідно до умов цього Договору;
  6.2.4.Повідомити Замовника у письмовій формі про неможливість виконання умов цього Договору із зазначенням причин і доказів цього;
6.3.Виконавець вправі:
  6.3.1.Надавати юридичні послуги, що передбачено умовами цього Договору особисто, або із залученням інших осіб, залишаючись відповідальним в повному обсязі перед Замовником;
  6.3.2.Вимагати забезпечення належних умов та оформлення необхідних документів для належного виконання послуг, передбачених цим Договором у відповідності до узгодженого Сторонами Замовлення на надання юридичних послуг.
6.4.Замовник зобов'язується:
  6.4.1.Надавати на узгодження Виконавцю належним чином оформлені Замовлення та виконувати рекомендації Виконавця;
  6.4.2.Зберігати конфіденційність одержання від Виконавця будь-якої інформації, а також приймати всі можливі заходи, для охорони отриманої інформації від розголошення;
  6.4.3.Забезпечити належні умови та оформити необхідні документи для належного виконання послуг, виконання яких передбачено цим Договором у відповідності до узгодженого Сторонами Замовлення про надання юридичних послуг;
6.5.Замовник вправі:
  6.5.1.У будь-який час перевірити стан виконання умов цього Договору;
  6.5.2.Вимагати від Виконавця виправлення недоліків або усунення відступів від умов цього Договору, у триденний термін, з моменту пред’явлення вимоги про виправлення вказаних недоліків чи усунення зазначених відступів;
  6.5.3.Отримати відшкодування збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням умов цього Договору з вини Виконавця.

7.Відповідальність Сторін

7.1.За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до діючого законодавства України.
7.2.Виконавець вправі відмовитися від виконання Замовлення та зобов’язань за цим Договором повністю або частково, за умов виявлення факту надання Замовником неповної або недостовірної інформації, що призвело до неможливості належним чином виконати зобов’язання, що передбачено умовами цього Договору.

8.Конфіденційність

8.1.Сторони цього Договору за період часу його дії та після належного виконання взаємних зобов’язань, повинні зберігати конфіденційність отриманої від іншої Сторони будь-якої юридичної, комерційної, технічної та фінансової інформації.
8.2.Сторони приймають всі можливі заходи, щоб охороняти отриману інформацію від розголошення.
8.3.Сторона, що передає конфіденційну інформацію в будь-якій формі, відповідає за точність і повноту такої інформації та документації або за наслідки, що випливають із її використання Стороною, що її одержала.

9.Термін дії Договору

9.1.Даний Договір набуває чинності від дня його підписання Сторонами та діє до __ _______ 20__ р.

10.Заключні положення

10.1.У випадку виникнення між Сторонами протиріч при виконанні умов даного Договору, такі протиріччя повинні бути врегульовані між Сторонами шляхом переговорів. У випадку не досягнення Сторонами згоди по спірних питаннях, такі суперечки підлягають розгляду в суді в порядку, що передбачено чинним законодавством України.
10.2.Всі зміни, доповнення та додатки до даного Договору оформлюються в письмовій формі та підписуються уповноваженими представниками Сторін.
10.3.Даний Договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу для кожної із Сторін.
10.4.Додаток №1: Замовлення на надання юридичних послуг.
        Додаток №2: Перелік документів, переданих для надання юридичних послуг.

11. Юридичні адреси, банківські реквізити та підписи сторін


Замовник

*…


*…


*…


*…


*…


Виконавець

ТОВ «ЮРРЕСУРС»

69001, м. Запоріжжя, вул.Тбіліська,9/26
фактична адреса: 69006, м. Запоріжжя,пр. Леніна, б.193, оф.2
тел.: (061) 2368775
моб.тел.: 80676131307
80679751197
ЄДРПОУ 33050734; р/р 26003055897235 в
ЗРУ КБ «Приватбанк», МФО 313399;
е-mail: jurresurs@ukr.net
http// www.jurresurs.zp.ua
П.І.Б., уповноваженої особи

*…

________________

Підпис                                    

*…


 

Додаток №__
до Договору надання юридичних послуг
№ __/__ від «___»______________ 200_ р.«ЗАТВЕРДЖУЮ»
ТОВ «ЮРРЕСУРС»

«____»__________200_ р.

____________________


«ЗАТВЕРДЖУЮ»
___________________________

«____»___________200_ р.

____________________
/ _____________ /

ЗАМОВЛЕННЯ
на надання юридичних послуг

м. Запоріжжя

«____»______________ 200_ р.

Склад і обсяг юридичних послуг

 


п/п

 

Найменування та перелік
юридичних послуг,
що надаються
Замовнику

 

Сума
позовних вимог Замовника до третіх осіб,
грн.

 

Визначення вартості юридичних послуг, грн.

 

 

Сума,  що підлягає сплаті Виконавцю грн.

 

1.

 

Стягнення заборгованості з боржника в судовому порядку в сумі основного боргу:

________________

Перелік послуг, що надаються:

-       ознайомлення та аналіз документів, що підтверджують господарські правовідносини між Замовником послуг та третьою особою контрагентом-боржником;

-       підготовка позовної заяви та супровідних документів, складання процесуальних документів (заяв, клопотань та інших);

-       подання позову до судової інстанції;

-       зобов’язання представляти інтереси Замовника в судових засіданнях при розгляді позову в суді першої інстанції у кількості до двох судових засідань;

-       отримання рішення по справі суду першої інстанції та судового наказу;

-       зобов’язання представляти інтереси Замовника в апеляційному судовому засіданні у випадку оскарження рішення суду першої інстанції у кількості до двох судових засідань. 

  
 

____________

 

 

5 %                   (п’ять відсотків) від суми позовних вимог Замовника               до третіх осіб

 
 

____________

 

 

Всього:

 

 

 

Вартість замовлення складає:  _____________________________________________.

                                 (зазначити суму прописом, грн.)

Прийнято до виконання:  «____ ______________20___р.

 

*Сплата держмита, що розраховується від ціни позову та сплата за інформаційно-технічне забезпечення процесу не враховується до вартості юридичних послуг і цього Замовлення, а сплачується Замовником окремо за реквізитами суду. За бажанням Замовника перерахування зазначених платежів може бути здійснено Виконавцем від імені Замовника за реквізитами судової інстанції, після надання Виконавцем додаткового рахунку Замовнику на суму обов’язкових платежів і зборів.  

 

*Питання пов’язані з виконанням рішення суду щодо стягнення грошових коштів з боржника та робота з відділом державної виконавчої служби не враховуються до вартості юридичних послуг і цього Замовлення, а узгоджуються Сторонами окремо с подальшим затвердженням і підписанням Замовлення на надання юридичних послуг .

 

Виконавець                                                                      Замовник

       ТОВ «ЮРРЕСУРС»                                              ______________________

 

 

 

______________________                                   _______________________

         /__________/                                                           /_____________ /

 © ТОВ "ЮРРЕСУРС" 2005-2019www.rada.kiev.ua - Верховна Рада України
www.kmu.gov.ua - Урядовий портал України
www.court.gov.ua - Судова влада України
www.minjust.court.gov.ua - Міністерство юстиції України
www.unba.org.ua - Національна асоціація адвокатів України www.reyestr.court.gov.ua - Єдиний державний реєстр судових рішень